APPL

Stres a psychická zátěž jsou běžnou součástí života. V případě trvalého nadměrného stresu dochází k negativním změnám zdravotního stavu jak ve fyzické, tak i psychické oblasti. Samotný stres může následně vyústit v psychosomatická onemocnění, deprese, tzv. syndrom vyhoření a další. Stresujícími faktory mohou být vlastní pracovní proces, mezilidské vztahy na pracovišti i v soukromí, peněžní tlaky, špatná životospráva, aj..

Zhodnocením psychofyziologického stavu organismu a návrhy na opatření lze výrazně snížit riziko selhání lidského faktoru a tím vzniku havárií, pracovních úrazů, zvýšené nemocnosti, fluktuace zaměstnanců, snížení produktivity práce atd.

Ve spolupráci s naší mateřskou společností ENVIFORM a.s. nabízíme:

 • měření variability srdeční frekvence
 • vyšetření EKG, tepové a dechové frekvence, hodnot krevního tlaku
 • zpracování výsledků měření metodou spektrální analýzy, která umožňuje zhodnotit aktivitu autonomního nervového systému
 • posouzení psychofyziologického stavu organismu
  • v souvislosti s pracovním procesem
  • v souvislosti se sportovní zátěží
 • navržení korekce nesprávných pracovních podmínek
 • vyhodnocení zdravotního stavu a míry zátěže konkrétního jedince
 • poradenství při úpravě životního stylu

 • Přínosy pro zaměstnavatele:

 • objektivizace psychofyziologické zátěže pro jednotlivé profese
 • analýza nejvíce zatěžujících činností
 • navržení řešení s následnou kontrolou a vyhodnocením účinnosti opatření
 • prevence poškození zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí souvisejících s výkonem povolání, zvýšení produktivity a kvality práce
 • zhodnocení míry rizika u zvláště exponovaných profesí (management, dispečeři, řidiči)
 • posouzení vhodnosti návratu zaměstnance po pracovním úrazu nebo dlouhodobé nemoci
 • návrhy na další opatření vedoucí ke zlepšení pracovní pohody na pracovištích

 • Přínosy pro zaměstnance:

 • vyhodnocení psychického a fyzického stavu organismu
 • upozornění na možná zdravotní rizika, zjištění skrytých potíží organismu
 • stanovení míry zatížení organismu vlivy z vnějšího prostředí
 • návrh na změnu životního stylu vycházející z potřeb konkrétního jedince

 • Metoda je zcela neinvazivní, přičemž délka měření je cca 20 minut. Samotné měření pak probíhá ve třech fázích (leh – stoj – leh), kdy se za pomocí gumového pásu s elektrodami snímá variabilita srdeční frekvence.

  Výsledek měření je zcela anonymní a podléhá lékařskému tajemství.