Školení BOZP jak často?

Jak často provádět školení BOZP není jednoduchá otázka.

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Zaměstnavatel zajistí školení:

  • při nástupu zaměstnance do práce,
  • při změně pracovního zařazení, nebo druhu práce,
  • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (bez zbytečného odkladu, vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, nebo pravidelně opakované).

Na základě auditu Vaší společnosti vypracujeme plán školení a v pravidelných intervalech zajistíme školení zaměstnanců.


Potřebujete pomoci? Neváhejte nás kontaktovat emailem: info@bozphned.cz

nebo telefonicky: 774017199.