Hygiena práce

Nabízíme:

 • komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblastech „pracovní prostředí“ a „hygiena práce“
 • prověření stávajícího pracovního prostředí a hygieny práce u zaměstnavatele
 • stanovení zátěžových faktorů pracovního prostředí dle faktorů působících na zaměstnance v hodnoceném pracovním procesu, náplně práce a pracovního prostředí
 • poradenství při stanovování a vyhodnocování nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovištích
 • dohled nad faktory v pracovním prostředí a pracovními zvyklostmi, které mohou ovlivňovat zdraví zaměstnanců, včetně sanitárních a pomocných zařízení, tj. komplexní prověrky
 • poradenství při plánování a organizování práce (např. uspořádání pracovišť, výběr, údržba a stav strojů a jiného zařízení)
 • poradenství při zlepšování pracovního prostředí a vyhodnocování nových zařízení z hlediska vlivu na rizikové faktory
 • hodnocení pracovních podmínek a jejich souladu s hygienickými předpisy
 • zpracování podkladů pro kategorizaci prací dle vyhlášky 432/2003 Sb.
 • odborná aktualizace kategorizačních návrhů
 • zajištění akreditovaného měření faktorů pracovního prostředí pro kategorizaci
 • účast na projednávání kategorizací prací a dalších kontrolách ze strany pracovníků krajské hygienické stanice (KHS)
 • poradenství při plnění povinností daných v Protokolech a Rozhodnutích KHS ke kategorizacím prací
 • zastupování zaměstnavatele při jednání s KHS na základě plné moci, zasílání podkladů pro kategorizaci
 • místně příslušným orgánům KHS pro všechny provozovny zaměstnavatele
 • pomoc při řešení požadavků ze strany orgánů KHS, sledování stanovených termínů, formy zpracování dokumentace a vymezení příslušné hygienické stanice
 • poradenství při vedení evidence rizikových prací zaměstnavatelem (např. vibrace)
 • poradenství k přípravě podkladů za účelem projednávání nemocí z povolání
 • poradenství při zpracování podkladů pro zajištění pitného režimu zaměstnanců
 • poradenství k měření ke kolaudačnímu řízení
 • zajištění akreditovaného měření faktorů pracovního prostředí pro kolaudační řízení
 • poradenství při plnění povinností daných v Protokolech a Rozhodnutích KHS ke kolaudačnímu řízení
 • poradenství při posuzování pracovních podmínek z hlediska vlivu na jakost, např. výběr významných faktorů pracovního prostředí
 • školení v oblasti pracovního prostředí a hygieny práce pro vedoucí zaměstnance