Identifikace rizik

Identifikace rizik vyjadřuje povinnost zaměstnavatele vyhledávat, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Jelikož legislativou není určena konkrétní metoda stanovení rizik, navrhli jsme jednoduchou metodu pro naplnění ustanovení zákona – Metoda konečných kroků.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejích působení tak, aby zdraví a život zaměstnanců nebyl ohrožen. Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.

CZ FERMET s.r.o. Vám zajistí veškerou problematiku v oblasti „Identifikace rizik“.