Zavedení systému BOZP

Co konkrétně může CZ FERMET s.r.o. v oblasti zavedení systému BOZP nabídnout?

 • zpracování, příp. aktualizace stávající dokumentace v oblasti BOZP v návaznosti na organizační, technické, technologické nebo legislativní změny
 • provedení zkoumání rizik
 • provádění školení pracovníků v oblasti BOZP, zajišťování podkladů ke školení a výchově BOZP
 • zajištění výkonu odborně způsobilé osoby v BOZP
 • poradenství a konzultace v oblasti BOZP včetně problematiky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, přípravu technologických předpisů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poskytování informací z databáze předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • vedení celkové agendy spojené s problematikou BOZP
 • příprava podkladů pro komunikaci s nadřízenými orgány v oblasti BOZP a účast při takovýchto jednáních
 • vyšetřování zdrojů a příčin pracovních úrazů, včetně navrhovaných opatření, zajišťování plnění dalších povinností zaměstnavatelů při evidenci a registraci pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • kontrola dodržování závazných norem a předpisů v oblasti BOZP
 • stanovení procesů a postupů v oblasti protiúrazové prevence
 • aplikaci „programů“ zaměřených na zvýšení povědomí a důležitosti BOZP v pracovním procesu